FORÇA RESULTANT D’UN SISTEMA

En física, s’entén per força neta o força resultant, a la suma vectorial de totes les forces d’un sistema. 

{\displaystyle {\vec {F_{neta}}}=\sum _{i=1}^{n}{\vec {F_{i}}}}


La força neta d’un sistema és igual a la variació temporal de la quantitat de moviment d’aquest.

{\displaystyle {\vec {F_{neta}}}={\frac {d{\vec {p}}}{dt}}}


Sabent que {\displaystyle {\vec {p}}=m\cdot {\vec {v}}}, si en un sistema es conserva constant la massa:Veient així que si la massa del sistema es manté constant, la força neta serà directament proporcional a  l’acceleració  d’aquest.

*Si voleu saber més sobre les forces podeu visitar el següent web*