EXEMPLES

EXEMPLES:

Exemple 1: Calcula l’acceleració d’un cotxe que té un moviment rectilini uniformement accelerat sabent que en 8 segons passa de 70 km/h a 110 km/h.Exemple 2: Un cotxe parteix del repòs amb una acceleració constant de 3 m/s². Calcula per a un temps de 8 s la seva velocitat, i el desplaçament que ha fet.

Com que el cotxe parteix del repòs, la seva velocitat inicial serà zero i la velocitat als 8 s la podem calcular utilitzant l’equació:         v = a · t

per tant:  v = 3 m/s² · 8 s = 24 m/s


Si prenem l’origen de coordenades en el punt de sortida, la posició inicial és zero i podem calcular la posició final utilitzant l’equació:  

x = (1/2) · a · t²

x = (1/2) · 3 m/s² · (8 s) · 2 = 1.5 m/s² · 64 s² = 96m